(E-BOOK) Pasipiko sa Loob ng Aking Maleta

Higit sa isang maletang danas at dunong ang malilikom sa pagtalunton sa mga taludtod at hulagway na iniaalay ni Alwynn C. Javier. Manlalakbay ang makata.  Paulit-ulit na umaalis at bumabalik siya sa nag-iisa ngunit nag-iibang daigdig na umiinog sa ligalig; umiirog na lagalag at umiilag sa halaghag na pagkakatatag ng mga tagpo at tagpuan bilang pagsuway o pagsaway sa balani ng karaniwan o nakamihasnan. Pagbaling, hindi iling,  ang hiling ng makatang manlalakbay upang tulad niya ay ating mamalas at maisamalay na may paglulubag sa paglabag o pag-iwas sa lagi at dati nang landas at aliwalas.  At sa wakas o bilang simula, pahikayat sa makata na may awit sa pangangawit ng balikat at dalumat sa pagbuhat ng maletang may dagat ng alamat na nagbabantang sumambulat. —Michael M. Coroza

Published in 2013.

₱395.00
Author: 
Alwynn C. Javier
Category: 
ISBN: 
9786214481545
Imprint: 
Ateneo de Manila University Press
Format: 
PDF
Language: 
Filipino
Best read using: 
Adobe Digital Edition